Tag Archives: haiku

The Japanese Haiku

Người ta nói rằng mỗi thời đại đều sản sinh ra những Shakespeare. Nếu điều ấy đúng thì có nghĩa là mỗi thời đại sẽ có thơ ca độc đáo của chính mình-quan niệm thẩm mĩ riêng và bất cứ thứ gì được chờ đợi ở thi ca. Nói chung người ta đều đồng ý rằng nó phải chuyển tải được những cảm xúc của thời đại sản sinh ra nó. Continue reading