Tag Archives: ODA

Cắt giảm ODA – Thận trọng!

Chính phủ, Đảng dân chủ đã đưa ra phương châm cắt giảm tiền viện trợ phát triển (ODA) để tập trung nguồn lực tài chính cho Dự toán ngân sách bổ sung lần một  phục vụ việc phục hồi, phục hưng những vùng bị thiệt hại bởi trận động đất Đông Nhật Bản. Continue reading