Tag Archives: PhD candidate

Học bổng Tiến sĩ KEK cho sinh viên quốc tế tại Nhật Bản

Là một tổ chức Nghiên cứu Gia tốc Năng lượng cao, KEK trao học bổng tiến sĩ cho sinh viên quốc tế độc lập tài chính. Học bổng 3 năm trong Ngành Khoa học Gia tốc, Ngành Khoa học Cấu trúc Vật chất và Ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân tại Trường Cao học Khoa học Gia tốc Năng lượng cao. Continue reading