Tag Archives: trợ cấp

Tiền trợ cấp trẻ em

Tiền trợ cấp trẻ em (Kodomo Teate) sẽ cấp cho trường hợp sau. Tiền trợ cấp trẻ em được cấp cho những người có đăng ký cư trú trong nước Nhật hoặc người nước ngoài có đăng ký từ tháng 4 năm 2010 hiện đang nuôi trẻ là đối tượng được cấp. Tuy nhiên, đối với người có tư cách cư trú ngắn hạn, giải trí hoặc không có tư cách cư trú thì không được cấp.   Continue reading